BESTUUR

Het bestuur van VTV “Jardinga” bestaat uit 5 personen. Elk bestuurslid wordt benoemd door de algemene ledenvergadering, telkens voor een periode van drie jaar.
Alleen de voorzitter wordt in functie benoemd door de ledenvergadering. Vervolgens wijst het bestuur uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Bestuurders worden voor drie jaar gekozen, maar de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kennen ook een periode van drie jaar. Dàt kunnen dus verschillende termijnen zijn. Komt een functie tussentijds vrij, dan maakt die opvolger de periode vol.

Het is gebruikelijk dat de bestuursleden tevens lid zijn van de volkstuinvereniging. Niettemin kan de algemene vergadering besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

Op dit moment bestaat uit bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter
 

Secretaris ad interim
Penningmeester

Tuinsecretaris Jardinga mevrouw H.G. Strik
In het bestuur vanaf 9 november 2015.

Tuinsecretaris Schottelenburg

De functie van tuinsecretaris bestaat sinds november 2015. Deze functie is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De reden voor het instellen van deze nieuwe bestuursfunctie was en is simpel; we konden niemand vinden voor de zware taak van algemeen secretaris. Die was ook belast met de administratie en de tuinaanwijzingen per locatie. Nu is de tuinsecretaris daarvoor verantwoordelijk. Uiteraard in overleg met de secretaris. In juni 2016 is door het bestuur ook een materiaalcommissaris benoemd. Bestuurslid Hooijmans zal die taak vervullen.

Het dagelijks beleid van de volkstuinvereniging is – sinds 27 juni 2016 - in handen van het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het D.B. komt bijéén op de derde maandag in de oneven maanden van het jaar, en daarnaast zo vaak als wenselijk is. Ook dit is een verbijzondering van wat er statutair beschreven staat. Het bestuur in brede zin vergadert 6 keer per jaar, eveneens op de derde maandag, maar dan van de even maanden.