BESTUUR

Het bestuur van VTV “Jardinga” bestaat uit 3 personen. Elk bestuurslid wordt benoemd door de algemene ledenvergadering, telkens voor een periode van drie jaar.
Alleen de voorzitter wordt in functie benoemd door de ledenvergadering. Vervolgens wijst het bestuur uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
Het is gebruikelijk dat de bestuursleden tevens lid zijn van de volkstuinvereniging. Niettemin kan de algemene vergadering besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter Johan van der Weerd
 

Secretaris Auke Bijzitter
Penningmeester Arie de Vries

Tuinsecretaris Jardinga* Wilbert Kortmann


Tuinsecretaris Schottelenburg* Wim Kraaij


* De tuinsecretarissen zijn geen lid van het bestuur maar nemen wel deel aan de bestuursvergaderingen vanwege hun adviserende rol.
De functie van tuinsecretaris bestaat sinds november 2015. Deze functie is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De reden voor het instellen van deze functie was en is simpel; we konden destijds niemand vinden voor de zware taak van algemeen secretaris. Die was ook belast met de administratie en de tuinaanwijzingen per locatie. Nu is de tuinsecretaris daarvoor verantwoordelijk. Uiteraard in overleg met de secretaris.
Het dagelijks beleid van de volkstuinvereniging is – sinds 27 juni 2016 - in handen van het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.