LOGBOEK

Het logboek is een tijdverslag, dus een tamelijk minutieus verslag van al onze activiteiten sinds 20 mei 2016, de dag waarop de VTV Jardinga in de prijzen viel.

2016:

22 mei: E-mail voorzitter met vervolg afspraken richting TWINS, maar ook constatering dat op Juryrapport de publiekspunten ontbreken. Ra, ra, ra, hoe kan dat.

25 mei: Brief aan TWINS met stand van zaken en verzoek om gesprek (wordt 13 juni)

26 mei: Eerste gedachten n.a.v. gerucht dat wij toch bouwvergunning zouden moeten aanvragen. Wij dachten: subsidie is verstrekt, o.a. nadat wij aanvraag hadden aangepast. Dan is het toch voor elkaar! Of niet?

27 mei: START informatie over bouw van nieuwe website, onderdeel van ons plan. Contact met Cityfox.
We hopen dat we op 1 oktober 2016 een OPEN DAG kunnen organiseren op beide complexen, zodat de resultaten van het project 1 miljoen fonds in ogenschouw genomen kunnen worden. Offerte voor het maken van Informatieborden.

30 mei: Bericht van mw. Pina Dekker: Zij heeft vraag over bouwvergunning doorgestuurd naar Auwerd Wouda, wij moeten wel een bouwvergunning aanvragen. Daarop zoekt secretaris contact met het omgevingsloket. In verband met vakantie van secretaris zoeken we een datum tussen 13 en 17 juni.


31 mei: Offerte gegevens van Cityfox.

2 juni: Reactie gemeente, dhr. A. Wouda; We kunnen langskomen. Zijn collega is er wel. VERZOEK van secretaris aan bestuur. Kunnen jullie instemmen met voorschot betaling aan Cityfox? Offerte en het doel worden uitgelegd. Na onderling overleg blijkt dat het bestuur zich schaart achter voorschot betaling. Dat houdt in dat Cityfox aan de slag gaat.

3 juni: Afspraken worden gemaakt om op 13 juni te spreken met gemeente (omgevingsloket), met TWINS en met Cityfox.

13 juni: Voorzitter en secretaris doen gesprek met Michel Bijvoet, gemeente ambtenaar VTH (bouwvergunning info); Voorzitter en secretaris doen gesprek met TWINS en Cityfox.

15 juni: Voorzitter en secretaris doen gesprek met TWINS tekenaar Imke Postma.

17 juni: Cityfox: ontwerp voor logo en briefpapier ontvangen als mede werkpagina website aangemaakt.

20 juni: Cityfox: eerste ontwerp tekst staat op de werkpagina.

21 juni: Bericht van voorzitter: tekeningen zijn ontvangen en ik ben begonnen met de online aanvraag. Daar zitten echter haperingen in.

27 juni: Redactieteam voor de website wordt gevormd.
Bestuur gaat tijdens bestuursvergadering akkoord met de voorbereidende werkzaamheden door voorzitter en secretaris.

28 juni: Voorzitter meldt dat de stukken voor de bouwvergunning berging Schottelenburg zijn ingediend (online lukte niet, omdat gemeentelijke website niet meewerkte, c.q. stagneerde).

30 juni: Redactieteam wordt door Cityfox ingewerkt in het zelfstandig beheer van de website. Voorzitter meldt dat de ontvangstbevestiging van de gemeente Ooststellingwerf inzake aanvraag bouwvergunning is ontvangen. Brief aan Cityfox, met opdracht bouw website. Brief aan TWINS, stand van zaken met het oog op de berging. Pas op 23 augustus 2016 zullen wij – wanneer alles goed gaat – bericht ontvangen van de gemeente. Indien positief, dan volgt de opdracht aansluitend. En kan er volgens het tijdpad worden gewerkt (streven om per 20 september 2016 klaar te zijn).

5 juli: Bezoek aan Veenhuizen, informatiepanelen Natuurmonumenten als voorbeeld genomen voor schets en het bestellen van larikshout bij TWINS.

10-20 juli: Teksten schrijven voor informatiepanelen voor zowel Schottelenburg als voor Jardinga. Contact met CATCH BELETTERING en afspraken gemaakt.

10-31 juli: Teksten website redigeren. Foto’s voor de nieuwe website worden gemaakt. Briefpapier (met verwijzing naar 1 miljoen fonds) wordt afgeleverd.

14 juli: Dagelijks Bestuur buigt zich over de financiële consequenties van het 1-miljoen fonds.

22 juli: Brief van de Welstandscommissie. Drie aandachtspunten. Voor 12 augustus moet het plan bijgesteld worden. Zo niet, dan wordt er geen omgevingsvergunning verleend.

25 juli: Naar het omgevingsloket voor overleg over drie aandachtspunten. Helaas is er niemand en er zijn ook geen vervangers. De vakantie, zegt men aan de balie, duurt tot 15 augustus. Dat is dus te laat. Dat geeft een groot gevoel van onmacht.

28 juli: We versturen drie brieven aan college van B en W van Ooststellingwerf (aan verschillende loketten) met opmerkingen over de procedure Welstandscommissie en geven onze herstelpunten aan per brief, omdat de online versie niet werkt.

28 juli: We versturen 1 brief met opmerkingen procedure Welstandscommissie aan de Gemeenteraad.

1 augustus: De bloemenweide bloeit; Friese Milieu Federatie plaatst bordje over het project Friesland Zoemt. De eerste bloemen, blauw van de korenbloem, en rood van de klaproos worden zichtbaar. Mooi gezicht. Informatiepaneel te Schottelenburg wordt in eigen beheer – door zes mannen - opgebouwd.

2 augustus: Informatiepaneel Schottelenburg is geplaatst.

16 augustus: Beschikking verleend door B en W voor de bouw van de berging op Schottelenburg.

23 augustus: Gesprek met dhr. Bijholt, gemeente-medewerker VTH over de plaatsing van de berging aangevuld door een tekening met verduidelijking van de afstand tussen beoogde berging en kas op Schottelenburg.

2 september: Bevestiging van het door Catch Belettering gemaakte infobord op het informatiepaneel te Schottelenburg.

15 september: Verlening van bouwvergunning staat vermeld in plaatselijke krant de Nieuwe Ooststellingwerver.

13 oktober: Aanmelding start bouw berging bij Omgevingsloket.

22 oktober: Bouw fundering van de berging.

24 oktober: Start bouwwerkzaamheden berging.

27 oktober: Afmelding bouwwerkzaamheden berging bij Omgevingsloket voor 31 oktober.

1 november: Interview Nieuwe Ooststellingwerver met voorzitter Christine Goudberg ivm bouw inbraakvrije berging, mogelijk gemaakt door subsidie uit 1 Miljoen Fonds Gemeente Ooststellingwerf.

2 november: Bouw berging afgerond. Het artikel over de inbraakvrije berging staat in de Nieuwe Ooststellingwerver. Klik op de link om het artikel te kunnen lezen: http://enz.nl/berging.

4 november: Bouw en plaatsing informatiepaneel locatie Jardinga.

2017:

11 januari: Brief aan het college van B en W met als onderwerp: hoe ver staat het met de subsidiewerkzaamheden. In de brief staat een verwijzing naar de website met de uitnodiging die te bekijken. Klik op de link om de brief te kunnen lezen: Brief aan College B en W

Juli-augustus: Offertes van fa. Zomer (aanleg rolstoelvriendelijk pad) en fa. TWINS (vervaardigen en plaatsen bankje) worden aangevraagd, besproken en aangepast. Na de bouwvakvakntie start het werk.

28 augustus: Het tracé voor het pad wordt door fa. Zomer uitgegraven en het zandbed wordt aangebracht.

31 augustus: Het bankje wordt ter plaatse door  fa. TWINS geassembleerd en geplaatst met behulp van enkele leden van VTV "Jardinga".

1 september: Het pad wordt door fa. Zomer bestraat met H-klinkers.

2 september: Overtollige grond langs het pad en enkele boomstronken in de Vlindertuin worden verwijderd door fa. Zomer. Het pad is klaar voor gebruik!