Huren van een tuin

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Dat geldt ook voor de financiële verplichtingen. ECHTER, door het jaar heen zijn er diverse wijzigingen. Sommige leden zullen de tuin opzeggen (ziekte, overlijden, verhuizing), andere leden raken in de problemen met het onderhoud en stoppen daarom. Kortom, ook door het jaar heen komen moestuinen beschikbaar.

In artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement hebben we de financiële verplichtingen geregeld.

1. GEEN TUINHUUR indien men in de loop van het jaar een tuin in gebruik neemt.

2. WEL CONTRIBUTIE, maar alleen over het resterende deel van het jaar, dus naar rato van het aantal maanden.

a. men wordt lid in het 1e kwartaal, dan betaalt men contributie voor 3 kwartalen (1 april – 31 december).
b. men wordt lid in het 2e kwartaal, dan betaalt men contributie voor 2 kwartalen (1 juli – 31 december).
c. men wordt lid in het 3e kwartaal; dan betaalt men contributie voor 1 kwartaal (1 oktober – 31 december).
Wie in het vierde kwartaal van het lopende jaar lid wordt, zal pas vanaf het nieuwe jaar contributie en tuinhuur gaan betalen.

Verplichtingen

In artikel 12 van het H.H.R. worden de verplichtingen genoemd. De belangrijkste zijn uiteraard dat de tuin goed wordt onderhouden; dat je de buren geen overlast bezorgd, dat men zich houdt aan de instructies van de tuinsecretaris, geen vuilnis of ander afval achter laat, ook geen tuin- of ander afval zal verbranden in strijd met de overheidsvoorschriften en uitsluitend bestrijdingsmiddelen toepast die wettelijk zijn toegestaan en bovendien biologisch afbreekbaar zijn. 

Verboden

Je mag je tuin niet onderverhuren. Ook mag je geen opstal bouwen, plaatsen, vergroten of verbouwen zonder de vereiste vergunning en/of toestemming van het bestuur. VTV Jardinga moet voldoen aan de eisen van de verhuurder en dat is gemeente Ooststellingwerf en specifiek gelden de voorschriften van het bestemmingsplan buitengebied. Ook mag je niet zomaar de tuin van je buurman of buurvrouw betreden; je mag geen vijver aanleggen en ook dien je de “publieke” paden te respecteren. Er mag geen handel gedreven worden op de tuin. Niet aangelijnde huisdieren mogen ook niet op de tuin. Je mag geen auto of trekker (al dan niet met aanhangwagen) op de tuin parkeren of daarmee buiten de bestemde paden rijden.

Algemene afspraken

In artikel 14 worden nog heel wat afspraken geregeld inzake onderhoud, hoe om te gaan met ziekten, dan wel ze te voorkomen (coloradokever, fytoftora, knolvoet). De regels voor de teelt van aardappels dienen strikt te worden nageleefd; we geven van jaar tot jaar dwingend aan waar de aardappels mogen staan. Je niet houden aan deze afspraken betekent dat je aardappels worden verwijderd en dat het bestuur een ernstig woordje met je zal spreken. Het bestuur heeft vèrgaande zeggenschap bij blijkbare verwaarlozing van een moestuin. Dat kan zelfs leiden tot royement en gerechtelijke incasso van de ruimingskosten.

Nieuwe tuinders

Het moestuinieren zit in je bloed of helemaal niet. Het bewerken en onderhouden van een moestuin kan door iedereen geleerd worden. Maar evenzeer is waar dat nieuwe huurders een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het leren bewerken van de moestuin. Daar ziet het bestuur ook op toe. Tamelijk snel al geeft de tuinsecretaris aan OF het goed gaat. En dat doen we een paar keer per jaar.